Vores Historie


29. april 1918 blev Inter­nationalt Isolations Kompagni NS IKAS stiftet i København med ingeniør L. G. Dalhoff som direktør. Danmarks første egentlige isoleringsfirma med udgangspunkt i godt håndværk var hermed en realitet. I den første tid koncentre­rede IKAS sig om teknisk isolering og bygnings­isolering pa basis af datidens isolerings­materiale, moler.


Fra beskeden virksomhed til moderne koncern

IKAS fik desuden eneforhandling af moler- og korkprodukter til egne og andres entrepriser.

Men starten var vanskelig. Først i midten af tyverne tog udviklingen fart. Aktivite­terne blev efterhånden udvidet med isolering af køle- og fryseanlæg. Snart fulgte også isolering af last­ og kølerum på skibe.

I begyndelsen af trediverne fattede IKAS interesse for lydisolering. IKAS frem­stillede selv de første sving­ningsdæmpere, og kort efter kunne man introducere markedets første akustik­plader, der var indkøbt i USA og i øvrigt var lavet af sukkerrør.
Udviklingen fortsatte. Nye filialer kom til i Odense og Aalborg. Samtidig blev L. G. Dalhoff slået til Ridder af Dannebrog, fordi han havde formået at hæve iso­leringshåndværket til ingeniørplan.

Danmarks største specialentreprenør

IKAS arbejdede sig efter­hånden frem til en førende position i branchen med et stadigt stigende antal opgaver.

Kundekredsen bestod af såvel stat og kom­muner som institutioner, industrivirksomheder og private firmaer over hele landet. Også udlandet fik øjnene op for IKAS’ kunnen. I takt med udviklingen fulgte store isoleringsopgaver på kraftværker og raffinade­rier. De skærpede miljøkrav herhjemme og i udlan­det resulterede desuden i krævende opgaver på bryggerier, trykkerier og i andre større proces- og fabrikationsvirksomheder.

Det var således en moderne, international virksomhed, der i 1976 blev overtaget af Lauritzen-koncernen.

I dag er IKAS Danmarks største specialentreprenør og førende med alle former for isolering over hele verden. Det gælder både varme, kulde, støj og vibra­tioner. IKAS er desuden specialist i renovering, modernisering og brand­sikring af såvel bevarings­værdige, ældre ejendomme som nybygninger.
Det er en position, der forpligter og kræver en fleksibel organisation i stadig udvikling. Ressourcerne er flere hundrede højt kvalificerede medarbejdere, der er fordelt på ni afdelinger i Køben­havn, Odense, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Aarhus, Skive, Aalborg og Frederiks­havn. [KAS er ajour med udvik­lingen og benytter ude­lukkende den mest avan­cerede EDB-teknik. En effektiv organisation er des­uden garanti for en kon­kurrencedygtig og smidig samarbejdspartner.

Egen indkøbsafdeling sørger for leverancer af kvalitet til rette tid og pris. Egne lagre er ensbetydende med kort leveringstid. Egne værk­steder med produktion af hel- og halvfabrikata giver mulighed for individuelle løsninger. Og mange års erfaring med forsendelser resulterer i hurtig transport overalt pa kloden. Samarbejde med Danmarks største pengeinstitutter medfører, at IKAS også kan rådgive om de mest fordelagtige valuta-, finansierings­- og betalingsbetingelser.

For yderligere at højne kvaliteten og standarden har IKAS egne moderne kursus­faciliteter til uddannelse af medarbejderne. En kontinu­erlig elevuddannelse skal desuden sikre, at ekspertisen videreføres til gavn for frem­tiden.

Fleksibel Samarbejdspartner

IKAS er en attraktiv sam­arbejdspartner. Mange års erfaring kombineret med fortsat metode- og produkt­ udvikling har resulteret i en enestående know-how og ekspertise. Det har gjort IKAS til en efterspurgt repræsentant i talrige faglige organisationer med norm­givende indflydelse.

IKAS er også en fleksibel samarbejdspartner, hvad­ enten det drejer sig om totalentrepriser eller om fag-­ og underentrepriser. IKAS kan varetage det hele, lige fra rådgivning og projektering til fabrikation og montage.

IKAS er problemløser, både hvad angår standard­løsninger og skræddersyede løsninger til specialopgaver. Alle opgaver udføres altid i nøje overensstemmelse med myndighedernes krav og kan imødekomme kravene fra Veritas og Lloyd’s i London.
- IKAS tilbyder desuden nøglefærdige pakkeløsninger fra råhus til færdigt projekt.

- Råhuset bliver fuldt mon­teret med badevægge, lofter, døre, inventar og tekniske installationer.

- IKAS kombi­nerer sine specialer, så de supplerer hinanden og frem­står som optimale tekno­logiske og miljøvenlige løsninger.

- Fordelene er indlysende. Ën kontakt og én ansvarlig.

- Resultatet er bedre styring og bedre totaløkonomi.

Fra Grønland i nord til Burma i syd


IKAS arbejder under alle himmelstrøg lige fra Grønland i nord til Burma i syd, Og eksporten er i stadig stigning.
IKAS har mere end 20 ars erfaring pa eksport­markederne fra opgaver i flere end 50 lande.
IKAS har erfaring i at sam­arbejde efter internationale normer med hensyn til projektering, levering og afsluttende montage. IKAS koordinerer og styrer på stedet med egne. montører eller lokal arbejdskraft. Det sikrer, at udførelsen er under nøje kontrol og til stadighed opfylder selv de strengeste krav til kvalitet og sikkerhed.
Salg af know-how alene har også vist sig at være af stor interesse specielt for den tredje verden.
IKAS er desuden en efterspurgt samarbejdspartner, når det gælder offshore­ opgaver på internationale olie- og gasfelter.
Datterselskaber i Norge og Frankrig er blevet etableret med det formål at yde kunderne den bedst mulige betjening.

Teknisk isolering af højeste kvalitet

ikas-14

Teknisk Isolering

IKAS er specialist i teknisk isolering. IKAS isolerer rør, tanke, kedler, filtre og maskiner til enhver form for industri lige fra offshore, petrokemisk industri, kraft­værker til køle- og fryse­anlæg.
ikas-15

Studstrupvcærket i Aarhus

Materialer af højeste kvalitet og optimale konstruktionsløsninger – her anvendt til Studstrupvcærket i Aarhus – opfylder selv internatio­nale forsikringsnormer.
ikas-16

Fredericia Bryggeri

60 års erfaring i teknisk isolering har gjort IKAS til specialist på området. Fredericia Bryggeri er et af mange projekter.
ikas-10

Teknisk Isolering

IKAS er specialist i teknisk isolering. IKAS isolerer rør, tanke, kedler, filtre og maskiner til enhver form for industri lige fra offshore, petrokemisk industri, kraft­værker til køle- og fryse­anlæg.

Byggeteknik med utallige muligheder

IKAS er specialist i reno­vering, modernisering og brandsikring af ældre ejen­domme, industribygninger, skoler og offentlige bygningskomplekser. IKAS leverer og monterer også akustiske lofter og skille­vægge til såvel kontorer, hospitaler, skoler som banker.

Aktivitetsprogrammerne spænder vidt og gør IKAS til en foretrukken samarbejds­partner, når det drejer sig om totalløsninger fra råhus til færdigt projekt med montering af vægge, lofter, døre, inventar og tekniske installationer.

Eget tømrer- og snedker­arbejde er den bedste garanti for høj kvalitet til rette tid og pris.
ikas-18

Boligbyggeri i Korsør

Udvendig facadebeklædning af boligbyggeri i Korsør er en af IKAS’ mange isoleringsopgaver.

ikas-19

HK ‘s Forbundshus i København

HK ‘s Forbundshus i København – et eksempel på en pakkeløsning fra råhus til færdigmonteret bygning.

Køleteknik til hele verden


IKAS er ikke blot specialist i isolering af køle- og fryse­rum. IKAS påtager sig også komplet design, konstruk­tion, opførelse og tilsyn af såvel præfabrikerede som traditionelle element­systemer, der anvendes til kølehuse, fryserum, føde­vareindustrier, lagerbygninger og værkstedsfaciliteter i alle lande.

Netop oversøisk levering af moderne køle- og fryse­faciliteter stiller store krav til design og systemløsning, men 50 års erfaring med op­førelse af frysehuse gør IKAS i stand til at kunne tilbyde den mest hensigts­mæessige løsning hvor som helst. Det sikrer let trans­port over lange afstande og hurtig opførelse med et minimum af uddannet arbejdskraft.


ikas-22

Iscremefabrik i Jedda i Saudi Arabien.

ikas-21

IKAS ‘ køle- og fryserum opfylder også alle krav om høj hygiejnisk standard.

Avanceret lydteknik til industrien


IKAS er specialist i alle for­mer for støj- og vibrations­kontrol i industrier af enhver art.

IKAS kan levere en lang række standardelementer og -systemer, der indgår i såvel komplette støjdæmpnings­projekter af hele virksomheder som støjdæmpning af enkeltkomponenter.
Den store ekspertise inden for støjdæmpning anvendes ligeledes af maskinindustri­en.

IKAS er med som råd­giver allerede ved projekte­ringen af maskinerne, så producenterne og dermed ogs brugerne undgår støjgener i arbejdsmiljøet

ikas-24

Fiat i Italien

Støj- og vibrationskontrol hos Fiat i Italien skaber bedre arbejdsmiljø og økonomi.
ikas-25

Haukeland Sykehus i Norge

Udvikling og etablering af et lyd­dødt rum pd Haukeland Sykehus i Norge er eksempel pd en lydteknisk opgave.
ikas-26

SCANIKAS

SCANIKAS sikrer kunden energi- og klimamæssige forbedringer samt en god og fortsat rentabilitet ved systematisk kontrol af bygningen og dens installationer

På vej mod fremtiden

IKAS er en erfaren sam­arbejdspartner og problem­løser med store ressourcer til løsning af opgaverne.

Men ressourcerne udnyttes også med øje for fremtiden og fremtidens problemer. Datterselskabet DOMIKAS beskæftiger sig med lav­energihuse med en så høj præfabrikationsgrad, at de er økonomiske i såvel pro­duktion som udførelse.

Fremfor alt er lavenergihusene med til at begrænse ressourcespildet, samtidig med at de er yderst funktio­nelle og veldisponerede i indretningen. Energistyring som totall­øsning fra rådgivning og ud­førelse til kontrol og vedlige­hold er hovedområdet for datterselskabet SCANIKAS.

Målgruppen er virksom­heder og offentlige bygninger med stort energiforbrug. Energistyring resulterer ikke alene i store energibesparel­ser, men også i bedre arbejdsmiljø og indeklima.

IKAS er på vej mod frem­tiden. Uden at glemme nutiden …
ikas-27

Lavenergihuset under opførelse

Udviklet med støtte fra Energi­ministeriet.

Vores ambitioner

Mads

Mads Kramer

I januar 2017 indgik Kim Christensen og Mads Kramer i et fælles ejerskab af IKAS Isolering A/S.

Introduktionen af den nye ledelsesstruktur varsler samtidig nye perspektiver og en ambitiøs målsætning for virksomhedens fremtid.

Kim

Kim Christensen

Kim Christensen og Mads Kramer har således en helt klar forventning om en vækst på op mod 70 % i løbet af de kommende 2-3 år.

Alt tyder på at målsætningen er mere end realistisk. I hvert fald kan IKAS Isolering A/S fremvise en vækst på ikke mindre end 53 % i løbet af første halvår af 2017!


Partnere/Netværk/Referencer

Kontakt os

Hos IKAS Isolering A/S er vi altid klar til at prøve kræfter med nye opgaver – store eller små. Tøv ikke med at kontakte os med forespørgsel omkring dit projekt.


Kontakt